Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 10Auction date: 1 October 2022
Lot number: 7401

Price realized: 277 EUR   (Approx. 271 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:
Roman Imperial, Postumus, Double Sestertius - RARE

Roman Imperial


Postumus (260-269), Double sestertius 260, Colonia Agrippinensis mint


Obverse: radiate, draped and cuirassed bust of Postumus right

IMP C M CASS LAT POSTVMVS P F AVG

Obverse: Emperor on horseback left, raising right hand and addressing three soldiers standing to right before, each holding signa, SC in exergue


EXERCITVS AVG

Diameter 31 mm, pondus 17.77 g


Postumus unsuccessfully tried to restore monetary orthodoxy in Gaul with important ore deposits. He revived the Trajan Decius system by introducing a double sestertius and sestertius with a radial crown. The monetary and political crisis caused this monetary reconstruction to fail. The official Postumus bronze minting quickly ceased and the shortage of the raw material and the fall of antoninians in Gaul resulted in the minting of many imitations in the years 263-266.


Rzadki nominał i ciekawy typ w mennictwie Postumusa.

Cesarstwo Rzymskie


Postumus (260-269), Podwójny sesterc 260, mennica Colonia Agrippinensis

Awers: popiersie cesarza w koronie radialnej w prawo

IMP C M CASS LAT POSTVMVS P F AVG

Rewers: Cesarz na koniu w lewo, unoszący prawą rękę i zwracając się do trzech żołnierzy stojących przed nim, każdy trzymający signa


EXERCITVS AVG

Średnica 31 mm, waga 17.77 g


Postumus bezskutecznie próbował przywrócić ortodoksję monetarną w Galii dzięki ważnym złożom rudy. Wskrzesił system Trajana Decjusza wprowadzając podwójnego sesterca oraz sesterca z koroną radialną. Kryzys monetarny i polityczny spowodował fiasko tej odbudowy monetarnej. Oficjalne bicie brązów Postumusa szybko ustało, a niedobór surowca i upadek antoninianów w Galii, spowodowały w latach 263-266 wybijanie licznych imitacji.Reference: RIC 116
Grade: F

Roman Imperial Postumus SestertiusANCIENT ANTIKE античный Roman Imperial Römische Kaiserreich

Starting price: 32 EUR