Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 10Auction date: 1 October 2022
Lot number: 7156

Price realized: 85 EUR   (Approx. 83 USD)   Note: Prices do not include buyer's fees.
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:
Roman Provincial, Syria, Seleucis and Pieria, Antioch, Gordian III, Tetradrachm

Beautifully preserved specimen with plenty of mint luster.


Roman Provincial

Antioch

Gordian III (238-244), BI Tetradrachm 238-240 Antioch mint

Obverse: laureate head right

AYTOK K M ANT ΓOPΔIANOC CEB

Reverse: eagle with slightly raised wings and a wreath in its beak, SC in exerque

ΔHMAPX EΞOVCIAC


Diameter 29 mm, weight 13.47 g

Antioch was seized by Roman troops under Pompey in 64 BC and became the capital of the Roman province of Syria. Under new rule, the city flourished rapidly and soon became Syria's largest metropolis, its military, economic and cultural capital. Great temples, a forum, a theater, an amphitheater, a library, baths, aqueducts and other public buildings were built. The two main streets of the city, crossing at right angles, were decorated with statues and colonnades. This investment was sponsored by the famous Jewish king Herod the Great. Five bridges across the Orontes were built. The huge city became cosmopolitan, although it was always dominated by the Greeks.


Pięknie zachowany egzemplarz z dużą ilością menniczej świeżości.

Rzym Prowincjonalny

Antiochia

Gordian III (238-244), Tetradrachma bilonowa 238-240, mennica Antiochia

Awers: głowa cesarza w wieńcu laurowym w lewo

AYTOK K M ANT ΓOPΔIANOC CEB

Rewers: orzeł z lekko uniesionymi skrzydłami i z wieńcem w dziobie, w odcinku SC

ΔHMAPX EΞOVCIACŚrednica 29 mm, waga 13.47 g


Antiochia została w 64 pne zajęta przez wojska rzymskie pod wodzą Pompejusza i stała się stolicą rzymskiej prowincji Syrii. Pod nowymi rządami miasto szybko rozkwitło i wkrótce stało się największą metropolią Syrii, jej militarną, gospodarczą i kulturalną stolicą. Powstały wielkie świątynie, forum, teatr, amfiteatr, biblioteka, łaźnie, akwedukty i inne budowle użytku publicznego. Dwie główne ulice miasta, krzyżujące się pod kątem prostym, zostały ozdobione posągami i kolumnadami. Tę inwestycję sponsorował znany król żydowski Herod Wielki. Zbudowano pięć mostów przez Orontes. Ogromne miasto stało się kosmopolityczne, choć zawsze dominowali w nim Grecy.
Reference: McAlee 860, Prieur 282
Grade: XF+/XF

Roman Provincial Syria Antioch Gordian tetradrachmANCIENT ANTIKE античный Roman Provincial Römische Provinzial Gordian

Starting price: 86 EUR