Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki > Auction 10Auction date: 1 October 2022
Lot number: 7138

Price realized: Unsold
Show similar lots on CoinArchives

Find similar lots in upcoming
auctions on
  NumisBids.com
Lot description:
Roman Provincial, Syria, Marcus Salvius Otho, AE29

Ae of Marcus Salvius Otho, one of the shortest reigning emperors. He reigned only three months, between January 15 and April 16, 69 AD.

Specimen from Freeman & Sear Auction, Mail Bid Sale from 08.2006.

Roman Provincial

Syria, Marcus Salvius Otho (69), AE28 69, Antioch mint

Obverse: head emperor right

IMP M OTHO CAESAR AVG TR P

Reverse: Securitas standing to the left, holding a wreath in her right hand, and a scepter in the left

SECVRITAS P R

Diameter 28 mm, weight 14.56 g


The offered ae was minted on behalf of the shortest ruling of the four rulers, the so-called 'year of the four emperors': Galba, Otho, Vitellius and Vespasian (June 8, 68 AD - December 22, 69 AD). After the bloody murder of Galba, Otho, who more than allowed this murder, made a declaration on the reverse of his denarius that the people of Rome could feel safe - as it turned out, this declaration had no validity, because the legions of Lower Germania proclaimed their governor, Vitellius, emperor, who inflicted heavy losses on Otho's army over the Pada. Otho, on the other hand, not wanting to continue the fratricidal war, committed suicide only after three months of rule.

Brąz Marka Salwiusza Otona, jednego z najkrócej panujących cesarzy. Panował jedynie 3 miesiące, między 15 stycznia a 16 kwietnia 69 roku.

Egzemplarz pochodzący z Aukcji Freeman & Sear, Mail Bid Sale z 08.2006 roku.

Rzym Prowincjonalny


Syria, Marek Salwiusz Oton (69), Denar 69, mennica Antiochia

Awers: Głowa cesarza bez wieńca zwrócona w prawo

IMP M OTHO CAESAR AVG TR P

Rewers: Securitas stojąca w lewo, w prawej ręce trzymająca wieniec, w lewej berło

SECVRITAS P R

Średnica 28 mm, waga 14.56 g

Oferowany brąz został wybity w imieniu najkrócej panującego spośród czterech władców tzw. 'roku czterech cesarzy': Galby, Otona, Witeliusza i Wespazjana (8 czerwca 68 - 22 grudnia 69 r.). Po krwawym zamordowaniu Galby Oton, który na ten mord więcej niż zezwolił, na rewersie swego denara składał deklarację, że oto ludność Rzymu może czuć się bezpieczna - jak się okazało deklaracja ta nie miała pokrycia, gdyż legiony Germanii Dolnej obwołały cesarzem swego namiestnika, Witeliusza, który zadał nad Padem poważne straty wojsku Otona. Oton zaś, nie chcąc kontynuować bratobójczej wojny, popełnił samobójstwo po raptem trzech miesiącach rządów.
Reference: RPC 4320
Grade: F+

Roman Imperial Marcus Salvius OthoANCIENT ANTIKE античный Roman Provincial Römische Provinzial

Starting price: 426 EUR